EnerjiMühendislik

Enerji Yöneticisi Zorunluluğu ve Enerji Yöneticisi Görevleri

Enerji Yöneticisi ülkemizde son yıllarda popüler olan ünvanlardan bir tanesi. Enerji Yöneticisi olmak için gerekli eğitimi almalı ve Enerji bakanlığının yaptığı merkezi sınava girerek sınavdan başarılı olmanız gerekiyor.

2007 yılında çıkan enerji verimliliği kanunu ile Enerji Yöneticisi kavramı hayatımıza girmiş oldu. Peki Enerji Yöneticisi kimdir? Nasıl Enerji yöneticisi olunur? Enerji Yöneticisi Görevleri Nedir? Enerji Yöneticisi Bulundurma Zorunluluğu Var mı? gibi sorularınıza cevap olmaya çalışalım.

Enerji Yöneticisi Kimdir? Nasıl Enerji Yöneticisi Olunur?

Enerji yöneticisi kısa bir tabir ile endüstriyel işletmelerde ile ticari ve hizmet binalarında enerjinin kontrol edilmesinden, verimli kullanılmasından ve takip edilmesinden sorumlu olan kişidir.

Daha açık olarak yazılır ise; Endüstriyel işletmelerde ve kamu binalarında enerji yönetimi (enerji tüketen sistemlerin idaresi, yönetimi ve organizasyonu) ile ilgili faaliyetleri yerine getirmesinden yönetim adına sorumlu ve enerji yönetici sertifikası olan kişilere ‘Enerji Yöneticisi’ denir.

Enerji Yöneticisi olmak için İlgili yerlerden (MMO, EMO, Özel Kuruluşlar vb.) eğitim alınmalı ve enerji bakanlığının yaptığı merkezi sınava girerek başarılı olmalıdır.

Enerji yöneticisi çıkmış sınav soruları için tıklayınız.

Enerji Yöneticisi ile İlgili Mevzuatlar

Enerji Verimliliği Kanunu (18.04.2007 tarihli ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu)

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik (27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlık Yönetmeliği)

Enerji Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Enerji Yöneticisinin genel olarak görevleri aşağıda yer almaktadır:

1- Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması,

2- Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi,

3- Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi,

4- Atık ısı geri kazanımı,

5- Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması,

6- Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi,

7- Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması,

8- Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi,

9- Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi,

10- Makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi,

11- İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,

12- İnşaat ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi,

13- Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi,

14- Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması,

15- Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,

16- Camlama da düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması gibi işlemleri gerçekleştirir.

Enerji Yöneticisi Çalıştırma Zorunluluğu

Aşağıdaki şartları sağlayan işletmeler/kurumlar Enerji Yöneticisi görevlendirmesi zorunludur.

Endüstriyel İşletmelerde;

  • Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmeler (1 TEP =10.000.000 kCal))
  • OSB bölgelerinde en az 50 işletme bulunan 1.000 TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.

Kamu alanı dışında kalan Endüstriyel İşletmeler;

  • Yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yönetim birimi kurulur,

Ticari ve Hizmet Binalarda;

  • Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan

Kamu Binalarında;

  • Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan

Enerji Üreten İşletmeler;

  • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.
  • Konut (mesken) binalarında Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu yoktur.

Ayrıca yönetmeliğe yapılan ilave ile endüstriyel işletmeler ve Organize sanayi bölgeleri enerji yöneticisi hizmetini EVD (Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri) üzerinden alabileceklerdir. Enerji Yöneticisi fiyat teklifi için TIKLAYINIZ.

Enerji Yöneticisi Görevlendirilmeyen İşlemelerde Cezai Yaptırım Var mı?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10.(1)-a/8 maddesi gereği;

Endüstriyel işletmeler ve bina sahipleri veya yönetimlerEnerji Yöneticisi görevlendirmemeleri durumunda ilgili işletmeye veya yönetime ihtar yapılır. Aykırılığın 30 gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeyebina sahibine veya bina yönetimine 20.000 TL idarî para cezası kesilir. Bu miktar yıllara göre değişkenlik göstermektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web sitesinde Enerji Yöneticisi bulundurmama cezası her yıl yayınlanmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2020/1)

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2019 yılı yeniden değerleme oranı olan %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) oranında artırılarak aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Enerji Yöneticisi Bulundurmama durumunda İdari Para Cezaları;

Enerji Yöneticisi Bulundurmama Cezası
Enerji Yöneticisi Bulundurmama Cezası

ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETLERİ ÖZET İLE:

İşletmenin aylık enerji tüketimlerinin ve enerji giderlerinin izlenmesi, analiz edilmesi, sorun halinde iyileştirme önerilerinin yapılması ve uygulama sonuçlarının etkinliğinin ölçülmesi için ayda en az bir kez olmak üzere YEGM(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilmiş bir Bina Enerji Yöneticisi hizmeti de sağlanacaktır.

KAPSAM27 Ekim 2011 tarihli, Enerji Kaynaklarının ve Enerji‘nin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelik kapsamında görevleri aşağıda tanımlanan hizmeti vermek.

– Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,

–  Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek,

–  Enerji etütlerinin ve VAP’ ların (Verimlilik Artırıcı Proje) hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,

–  Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek,

–  Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

–  Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,

–  Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,

– Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak,

–  Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasınaemisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek,

–  Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,

–  Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak. https://enverportal.yegm.gov.tr/ web sitesine bilgi gönderimi sağlamak. (Portal şu anda çalışmamakta olup üzerinde bakanlık tarafından çalışılmaktadır.)

Söz konusu hizmet kapsamında dönemsel olarak Enerji Yönetimi Raporu elektronik ortamda gönderilecektir. Sunulan raporda; 

– Elektrik ve yakıt tüketimleriniz analiz edilecek,

– Tesis için öngörülen Enerji Verimliliği önerileri sunulacak,

Tesis tarafından uygulanması düşünülen projeler istenirse Enerji Verimliliği yönünden incelenip Firmanın görüşü bildirilecektir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Muhendisiz.Net web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.