Çimento sanayi, Çimento üretimi

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: lurhascan
Tarih: 4/8/2017, 23:171. GİRİŞ

Çimento sanayi bir ülkenin en önemli ekonomi girdisi sağlayan lokomotif sektörlerinden biridir. Fakat yakıt giderleri, öğütme giderleri ve hammadde giderleri sektöre büyük yük getirmektedir. Bunun yanında yakıt kullanımından ve diğer etkenlerden dolayı da çimento sanayi çevrenin korunmasına yönelik yatırımlar yapmak zorundadır. Bu yüzden araştırmacılar çimento üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik ve çevre dostu olan çalışmalara son yıllarda daha fazla önem vermişlerdir. Her yıl bu çalışmalara yönelik makale, bildiri, yeni buluşlar, gazete röportajları araştırmacılar tarafından yayınlanmaktadır. (Erdoğdu ve ark. 2002).

[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]

Birçok Avrupa ülkesinde çimento iş kolu gün geçtikçe hem üretim proseslerinin çevreye verdiği olumsuz etkileri nedeniyle hem de çalışan koşulların zorunluluğundan dolayı ağır iş kolu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu ülkelerde normal Portland Çimentosu (PÇ) üretimi gün geçtikçe azalmakta ve ekonomik değeri yüksek uç çimento ürünlerine doğru kaymaktadır. Bununla birlikte, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine olan coğrafi yakınlığımızdan dolayı ülkemizde PÇ üretiminde son yıllarda bir artış görülmektedir. Bilindiği gibi çimento üretimi enerjinin yoğun olduğu bir iş koludur ve neredeyse 1 ton çimento üretimi için harcanan toplam enerjinin yaklaşık %40-50’lik bir kısmı sadece öğütme proseslerine gitmektedir. Bu nedenle sektör, özellikle üretilen çimento bünyesine ilave edilebilecek kolay öğütülebilir yada ince taneli doğal yada atık katkı maddeleri arayışına gitmektedir (Kavas ve ark. 2005).

Endüstriyel atıklar dünyada olduğu gibi ülkemizde de küçümsenmeyecek çevresel problemlere neden olmaktadır. Bu atıkların çeşitli alanlarda değerlendirilmesi hem çevresel sorunları ortadan kaldıracak hem de ülke ekonomisine girdi sağlayacaktır (Bentli ve ark. 2002). Ülkemiz son derece yüksek aktif volkanizmanın bulunduğu bölgeleri ve puzolanik aktivitesi yüksek doğal katkı maddeleri ile değişik üretim prosesleri sonrasında büyük oranda atığın ortaya çıktığı prosesleri değişik bölgelerde barındırmaktadır. Bu atıkların bazılarının hidratasyon proseslerine katılımıyla Hidratasyon ürünleri şekillenebilir (Cau Dit Coumes, Courtois 2003). Son yıllarda puzolanik özelliğe sahip atıklarla birlikte (Kavas, Çelik 2001) çimento sanayi için en önemli atıklardan biriside yüksek oranda bor içeren atıklardır. Bu atıklar son yıllarda özellikle seramik sektöründe bünyede eğritici materyal olarak (Kavas, Önce 2002) yada sırlarda K-Feldspat olarak (Karasu ve ark. 2002) kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye dünya bor rezervlerinin yaklaşık % 63’ne sahip olup yıllık 1,72 milyon ton boraks minerali ve bileşikleri üretimiyle ABD’den sonra en büyük bor üreticisidir (Özdemir, Öztürk 2003). Etibank Kırka Boraks Tesislerinde her yıl yaklaşık 485 bin ton konsantre tinkal, 320 bin ton boraks pentahidrat ve 60 bin ton susuz boraks üretimi yapılmaktadır (Topcu ve ark. 2006). Üretim esnasında 1. ve 2. kil pestili ve şlam gibi konsantratör atıkları ile elek üstü ve 2. kademe atıkları adı verilen atıklar ortaya çıkmaktadır. Tesisten her yıl 120 bin ton civarında 1. ve 2. kil pestili atığı ortaya çıkmakta ve bu atıklar çevre kirliliğine yol açmaktadır (Uğurlu ve ark. 2004). Bu atıkların değerlendirilmesi amacıyla çimento ve beton üretimi esnasında katkı yapılmasına yönelik çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu atıklardan birçoğu doğal alçı taşı yerine borojips olarak kullanılmıştır. Bu çalışmaların sonrasında bor içeren atıkların çimento klinkerine artan oranlarda girmesiyle sürekli olarak priz başlangıç ve bitiş sürelerini uzatmıştır (Boncukoğlu ve ark. 2002). Kolemanit atıklarının priz süresini geciktirici etkisini pektin katkısı ilavesi ile azaldığı ve mukavemet özelliklerinin geliştiği bilinmektedir (Kavas ve ark. 2007).

Bu çalışmada, Kırka Bor İşletmelerinde açığa çıkan bor içerikli kil atıklarının üçüncü bileşen şartlarında Portland Çimentosuna katkı maddesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Burada amaç, bor atığı katkılı çimentonun olumsuz hidratasyon özelliklerini organik katkı (pektin) ilavesi ile iyileştirmektir. Ayrıca hammadde kaynaklarından tasarruf sağlanması ve çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanmıştır.

Deneysel çalışmalarda Afyon Set Çimento Fabrikasından sağlanan CEM I çimentosu, Eskişehir Kırka Bor İşletmeleri konsantratör A ve B ünitelerinin karışımından açığa çıkan Karışım diye isimlendirilen Tinkal atığı ve Afyon Mirimoğlu Şekerleme Fabrikasından alınan Pektin kullanılmıştır.
Deneysel çalışmaların büyük bir kısmı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuarında yapılmıştır. Öncelikle çimentonun kimyasal analizi XRF, mineralojik analizi XRD tekniği kullanılarak tespit edilmiştir. Daha sonra katkı maddesi olarak kullanılacak olan bor atığının (Karışım) kimyasal bileşimi elementel analiz (TEM) tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Portland Çimentosu ve bor atığı belirlenen oranlarda karıştırılarak biri katkısız kontrol numunesi ve üçü bor atığı katkılı 4 reçete hazırlanmıştır. Hazırlanan reçetelere standart çimento deneyleri uygulanmıştır. Ayrıca standart deneylerin yanı sıra reçetelerin zeta potansiyeli (ZP) ve hidratasyon ısıları (Mikrokalorimetre) ölçülmüştür. Daha sonra bu reçeteler arasından en iyi sonuçları veren katkılı reçete seçilerek organik katkı (Pektin) ilave edilerek 4 farklı reçete daha oluşturulmuştur. Pektin katkılı reçeteler ile deneyler tekrarlanmış ve bütün numunelerin mikro yapıları (SEM) incelenmiştir.

Bütün analizler neticesinde elde edilen sonuçlar, kontrol numunesi ve standart değerlerle kıyaslanmıştır. Böylece, bor atığının ve organik katkının çimentoya katkı malzemesi olarak kullanılabilirliği değerlendirilmiştir.

2. GENEL BİLGİLER

2.1 Bor

Periyodik sistemin üçüncü grubunun başında bulunan bor elementi, kütle numaraları 10 ve 11 olan iki kararlı izotopundan oluşur. Bor doğada serbest halde bulunmaz. Biri amorf altısı kristalin polimorf olmak üzere çeşitli allotropik formlarda bulunur. α- ve β- rombohedral formlar en çok çalışılmış olan kristalin polimorflardır. α-rombohedral yapı 1200 oC’nin üzerinde bozulur, 1500 oC’de β-rombohedral’e dönüşür. Amorf form yaklaşık 1000 oC’nin üzerinde β-rombohedral’e dönüşür ve her türlü saf bor ergime noktasının üzerinde ısıtılıp tekrar kristalleştirildiğinde β- rombohedral forma dönüşür (Kula 2000).

Bor kristallerinin hepsinde 12 B atomu, 20 tane eşdeğer üçgen yüzeyi bulunan bir geometrik cisim (ikosahedron) içinde yerleşmişlerdir; öyleki her B atomu eşit uzaklıkta beş B atomu ile çevrilidir (Erdik ve ark. 2000).

Bor madeni ilk bakışta beyaz bir kaya şeklinde olup, çok sert ve ısıya dayanıklı, doğada serbest bir element olarak değil, tuz bileşikleri şeklinde bulunmaktadır. Bor elementinin amorf bir toz halindeki rengi koyu kahverengidir. Ancak çok gevrek ve sert yapılı monoklinik kristal halinin rengi ise sarımsı kahverengidir. Elmastan sonra en sert elementtir (Topal 2001, Baykal 2003).
[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]
Şekil 2.1 B12 ikosahedronu içinde B atomlarının düzeni (Erdik ve ark. 2000).

Şekil 2. 2. Bor’un kristal yapısı (Topal 2001, Baykal 2003)


2.1.1 Bor elementinin Fiziksel Özellikleri

Bor elementinin fiziksel özellikleri aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir (Kula 2000,

[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]-> Makine -> PDA Görünüm - Ana Sayfa
Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.