Enerji

Isı Yalıtım Yönetmeliği

Resmî Gazete Sayı: 27019
YÖNETMELİK
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısıkayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu
sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esaslarıdüzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılıBüyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler
dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.
(3) Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri
binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasızorunlu değildir.
(4) 180 sayılıBayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, bu
Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlüdürler.
Dayanak
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılıBayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 30/A
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİBÖLÜM
Projelendirme Genel Esasları
Isıbölgeleri
MADDE 3 –(1) Türkiyede binalarda ısıyalıtımıuygulamalarıbakımından oluşturulan dört bölgede yer alan il
ve ilçeler EK 1-A’da listede ve EK1-B’de harita üzerinde gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı
olduklarıilçe değerlerini esas alır.
(2) Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bu binalarda yapılacak
olan ısıyalıtımıprojesinde, EK-2/C’de yer alantabloda tavsiye edilen “U” değerlerinden, ikinci bölge için olan “U”
değerleri geçerli olur.
Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı
MADDE 4 –(1) Binalar, ısıkayıplarıbakımından çevre şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yalıtılır.
Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi
sınır değerlerini aşamaz.
İç sıcaklık değerleri
MADDE 5 –(1) Farklıamaçlarla kullanılan binalar için TS 825 hesaplamalarında kullanılacak aylık ortalama
iç sıcaklık değerleri [0i (°C)], aşağıdaki tablodan alınır.
Istılacak binanın türü Sıcaklığı(°C)
1 Konutlar
2 Yönetim binaları
3 İşve hizmet binaları
19
4 Otel, motel ve lokantalar
5 Öğretim binaları
6 Tiyatro ve konser salonları
7 Kışlalar
8 Ceza ve tutuk evleri
9 Müze ve galeriler
10 Hava limanları
20
11 Hastaneler 22
12 Yüzme havuzları26
13 İmalat ve atölye mahalleri 16
Isıgeçirgenlik katsayıları
MADDE 6 –(1) Isıyalıtımıhesabıyapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve/veya
taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak “U” değerlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden
büyük olmamasıtercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaçının, EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiye
edilen değerlerden % 25 daha büyük olmasıdurumunda, binanın ısıbalansının korunmasıamacıyla, diğer “U”
değerlerinden bir ya da birkaçıiçin seçilecek olan değerler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerin %
25’inden daha küçük olamaz. Ancak bu durumda yapılacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Yıllık
Isıtma Enerjisi İhtiyacının, EK-2/A ve B’de verilen (Q’) Sınırlandırılan Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacından küçük
olduğu (Q’>Q) gösterilmelidir.
Proje zorunluluğu
MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilen hesap metoduna göre
yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan “ısıyalıtımıprojesi”
imar mevzuatıgereğince yapıruhsatıverilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce
istenir.
Özel durumlar
MADDE 8 –(1) Belediye sınırlarıve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda, ısıyalıtımıyapılacaksa, TS
825’de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın ısıyalıtımıprojesi hazırlanmalıdır. Bunun dışındaki özel durumlar
için dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.
a) Belediye hudutlarıve mücavir alan sınırlarıdışında, köy nüfusuna kayıtlıve köyde sürekli oturanların köy
yerleşik alanlarıcivarında ve mezralarda 2 kat’a kadar olan ve toplam döşeme alanı100 m2’den küçük (dışhavaya açık
balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzerleri hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut
binalarda;
1) Yapıbileşenlerinin, ısıgeçirgenlik katsayılarının (U) EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerine eşit veya
daha küçük olması,
2) Toplam pencere alanının, ısıkaybeden dışduvar alanının %12’sine eşit veya daha küçük olması
şartlarınısağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi halinde, 7’nci maddede
belirtilen “IsıYalıtımıProjesi” yapılması şartıaranmaz. Bu durumda, yukarıdaki şartların sağlandığınıgösteren bir “Isı
YalıtımıRaporu” düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi bir “U” değerinin EK 2/C’deki tavsiye edilen “U”
değerlerinden daha büyük olmasıhalinde, bu binalar için ısıyalıtımıprojesi hazırlanır.
b) Binanın ısıkaybeden düşey dışyüzeyleri toplam alanının % 60’ıve üzerindeki oranlarda camlama yapılan
binalarda, pencere sisteminin ısıgeçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K veya bundan daha düşük değerde
tasarımlanmasıve diğer ısıkaybeden bölümlerinin ısıgeçirgenlik katsayılarının EK 2/C’deki tavsiye edilen “U”
değerlerinden % 25 daha küçük olmasının sağlanmasıhalinde, bu binalar standarda uygun kabul edilir.
Bu tür cam yüzeyi fazla olan binalar için ısıyalıtımıprojesi ve hesaplamalar aynen yapılmalıve bu
hesaplamalar içerisinde, yukarıdaki belirtilen şartların yerine getirildiği ayrıca gösterilmelidir. Bununla birlikte, yaz
aylarındaki istenmeyen güneşenerjisi kazançlarıda tasarım sırasında dikkate alınır.
c) Çok katlıolarak inşa edilecek ve bağımsız veya merkezi sistemle ısıtılacak olan binalardaki bağımsız
bölümlerin ara döşemeleri ile komşu duvarları; ısıtılmayan iç hacimlere bitişik taban ve duvar gibi düşünülerek, Isı
geçirgenlik direnci en az R=0,8 m2K/ W olacak şekilde hesaplanır ve yalıtılır. Bu hesaplama, binanın iç ısıalışverişi
kapsamında değerlendirileceğinden ısıtma enerjisi ihtiyacı(Q) hesaplamalarında dikkate alınmaz.
ç) Merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcak akışkanıileten ana dağıtım (tesisat) borularıve kolonlar,
ekonomik yalıtım kalınlığıhesaplanarak uygun şekilde yalıtılır.
d) Kolon kalınlıklarının hesaplanmasında kolonun bağlıbulunduğu kirişile birleştiği yerdeki betonarme kiriş
kalınlığıaynızamanda kolon kalınlığıolarak alınır ve kolon kalınlığının kirişkalınlığından daha fazla olmasıdikkate
alınmaz.
e) Dışyüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılır. Dolgu
duvarlar ise, hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır.
Projede bulunmasıistenilen belgeler
MADDE 9 – (1) Isıyalıtımıprojesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.
a) Isıkayıpları, ısıkazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacının büyüklükleri, TS 825’de verilen “Binanın Özgül IsıKaybı” ve “Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı”
çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q),
EK 2-B’deki sınırlandırılan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı(Q’) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük
olmadığıgösterilir.
b) Konutlar dışında farklıamaçlarla kullanılan binalar için yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklıbölümler
arasındaki sıcaklık farkı4°K’den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıhesabı
yapılacak ise, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilir, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde
gösterilir.
c) Binanın ısıkaybeden yüzeylerindeki dışduvar, tavan, taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu
malzemelerin eleman içindeki sıralanışıve kalınlıkları, duvar, tavan, taban/döşeme elemanlarının alanlarıve “U”
değerleri belirtilir.
ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrıayrıpencere alanlarıve “U”
değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı(nh) belirtilir.
d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim yerlerine ait mimari proje kesit detayları
verilmelidir.
e) Havalandırma tipi ve mekanik havalandırma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçlarıgösterilmelidir.
f) Isıyalıtımıprojesinde, binanın ısıkaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK
F’de belirtilen şekilde tahkik edilir.
g) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki yapılacak olan esaslıtamir, tadil ve
eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısıgeçirgenlik katsayılarının EK-2/C’deki
tavsiye edilen en yüksek “U” değerlerine eşit ya da bu değerlerden daha küçük değerde olmasısağlanmalıdır.
ğ) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullanılmasısırasında gerekli olan bilgiler, (yoğuşma hesabıda dâhil
olmak üzere) TS 825 standardından (EK A – EK J) temin edilir.
h) Bitişik nizam olarak (sıra evler, ikiz evler) projelendirilmişolan binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı(Q) hesabı
yapılırken, komşu bina ile bitişik duvar olan bölümleri de dışduvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.
ı) Bu maddede belirtilmeyen diğer hususlar hakkında TS 825 Mayıs 2008’e uyulur.
Isıyalıtımıdetayları
MADDE 10 – (1) Mimari proje düzenlenirken, ısıyalıtımıdetaylarının hazırlanmasında yol gösterici olması
amacıyla ısıyalıtımıdetaylarıEK 4’te verilmiştir.
(2) Yapılacak hesaplar sonunda bulunacak yapımalzemesi kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilir.
(3) Yapıve yalıtım malzemelerinin temasında (detayda) farklı”U” değerlerinden kaynaklanan ısıköprülerinin
meydana gelmemesi için, yalıtım sırasında gereken tedbirler alınır.
(4) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.
Mimari uygulama projesi
MADDE 11 –(1) Mimari uygulama projesi; sistem detaylarını, nokta detaylarınıve çatı-duvar, duvar-pencere
ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarınıihtiva etmelidir. Isıyalıtımıprojesi, mimari uygulama projesindeki
detaylarda belirtilen malzemeler ve kalınlıklarına (yalıtım malzemesi hariç) göre hazırlanmalıdır.
Isıihtiyacıkimlik belgesi
MADDE 12 –(1) EK 3’te örneği verilen “Isı İhtiyacıKimlik Belgesi”, yetkili ısıyalıtımıprojecisi ve
uygulamayıyapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve Belediye veya Valilik tarafından
onaylandıktan sonra yapıkullanma izin belgesine eklenmelidir. Bu belge, bina yöneticisinin dosyasında bulundurulur
ve bir kopyasıda bina girişine asılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esasları
Kazan daireleri
MADDE 13 –(1) Kazan dairesi yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Kazan dairelerinin boyutları, yakıt cinsine göre belirlenir.
b) Kazan daireleri, bir adet bina içine ve bir adet direkt bina dışına açılan, olmak üzere iki adet kapısıolacak
şekilde düzenlenmelidir.
c) Kazan dairesinin kapılarıyanmaz malzemeden yapılır ve doğrudan merdiven boşluğuna açılmamalıdır.
Koku, sızıntıve yangın halinde, dumanın bina içine girmesini engellemek üzere arada küçük bir girişodasıyapılır ve
bu odanın kapılarısızdırmaz özellikte olur ve alta eşik konulmalıdır.
ç) Kazanların önü ve arkasıile sağve sol yanında, her türlü bakım onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan
sağlayacak açıklık bulunur.
d) Kazan dairesinde, yakıt türüne göre gereken temiz havayıtemin etmek ve egzoz havasınıatmak üzere
uygun havalandırma sağlanır.
e) Kazan dairesinin dışduvarının olmasıveya ısımerkezinin ayrıbir binada bulunmasıhalinde, doğal
havalandırmanın sağlanabilmesi için kazan dairesi taban alanının en az 1/12’si kadar dışduvarlara pencere konulur.
f) Temiz hava girişmenfezi zemin düzeyinde ve Egzoz (pis hava atma) bacasıağzının ise tavan düzeyinde
olmasısağlanır.
g) Katıve sıvıyakıt kullanılan tesiste taze hava girişmenfezi kesiti, duman bacasıkesitinin % 50’sinden az
olmamak üzere 50 kW (43000 kcal/h)’a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunur. Egzoz
bacasıkesiti ise duman bacasıkesitinin % 25’i kadar olmalıdır.
ğ) Gaz yakıtlıkazanlarda temiz hava girişmenfezi, duman bacasıve egzoz bacasıkesitleri gaz firmalarıve
ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenir. Kazan dairelerinde doğal
havalandırma yapılamayan hallerde cebri havalandırma uygulanır. Bu durumda;
1) Sıvıyakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her kW’ıiçin 0,5 m3/h olmalı.
2) Cebri havalandırmalısıvıyakıtlıkazan dairelerinde;
Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1
olmalıve fanın brülör ile aynıanda birlikte çalışmasısağlanmalıdır.
3) Katıyakıt kullanılan teshin merkezlerinde mutlaka doğal havalandırma yapılır.
4) Gaz yakıtlıkazan dairelerinde havalandırma seçimi, gaz firmalarıile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine
göre yapılır. Sadece emişveya egzoz yapılan yarıcebri havalandırmalıkazan dairelerinde negatif basınç
oluşacağından bu tür sistemler uygulanmaz.
h) Kazan dairesinde farklıyakıtlıkazanlar var ise, en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas
alınır.
ı) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşıtedbir olarak havalandırma
panjurlarınıotomatik kapayan donanım yapılır.
i) Kazan dairesi yüksekliği TS 2192′ ye göre hesaplanır.
j) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmalarısağlanır.
k) Sıvıveya gaz yakıt kullanılan kazan olmasıdurumunda, gerekli tedbirleri almak koşuluyla, kazan daireleri
çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;
1) Statik hesaplarda kazandairesi etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m2)
2) Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli ses yalıtımı
uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.
3) Kazan dairesinden çıkışiçin uygun merdiven yapılmalıdır. Kapıve pencereler kaçışyönünde, kilitsiz ve
kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
4) Yakıt boru hattı, doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalıveya merdiven
boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.
5) Havalandırma ve diğer hususlardaki kriterler, bodrum katındaki kazan daireleri ile aynıolmalıdır.
Bacalar
MADDE 14 –(1) Bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Her kazan için standardına uygun ayrıbir baca yapılır. Ancak, gaz yakıtlıkazan bacalarında, gaz firmaları
veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.
b) Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı
yapılmaz.
c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılmasıhalinde,
soğumamasıiçin gerekli ısıyalıtımıve dışkorumasıyapılmalıdır.
ç) Katıve sıvıyakıtlıkazanlarda bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateştuğlasıile, gaz yakıtlıkazanlarda ise
baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklımalzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda
yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalıve baca topraklamasıyapılmalıdır.
d) Bacaların en altında bir temizleme kapağıbulunmalıdır.
e) Gaz yakıtlıkazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılır.
f) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilir; bu engellerin en üst
noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine şapka yapılır.
g) Bacalar, mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin
verilmelidir.
ğ) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılır ve izole edilir. Gaz yakıtlıkazanlarda paslanmaz çelik tercih
edilir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılır. Duman
kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4’ünden daha fazla olmaz; kanal ana bacaya direkt ve % 5’lik yükselen
eğimle bağlanır, 2 adet 45°’lik dirsekten fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullanılamaz.
h) Baca ve duman kanallarında uygun yalıtım malzemeleri kullanılır.
ı) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşımasıiçin gerekli tedbirler alınır.
i) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmasıgerekir.
Radyatörler
MADDE 15 –(1) Dışduvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcılevha veya film kaplanmış
yalıtım panelleri konulur.
Otomatik kontrol
MADDE 16 –(1) Yakıt tasarrufu için sıvıve gaz yakıtlıkazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilir. Gaz
firmalarıve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre, ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi tesis edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yapıve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu
MADDE 17 –(1) Yapıve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK – E’de verilmiş
olup, Isıyalıtımıprojesi burada verilen değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapıve yalıtım
malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan YapıMalzemeleri Yönetmeliği
çerçevesinde, yapıve yalıtım malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanıveya belgesi olması
zorunludur.
(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 EK-E’deki
değerlerden daha küçük olmasıve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, bu tür malzemelerin
değerleri için aynıhesap yöntemi kullanılır. Bu tür malzemelerin, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin
hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca bu amaç için özel olarak görevlendirilmişbir
kuruluştarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu
belgelendirme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine
TS 825 EK-E ’deki değerler alınır. Bu kuruluşun çalışma usul ve esaslarıBayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenir.
Isıyalıtımıdenetimi
MADDE 18 –(1) İnşaatın her safhasında ısıyalıtımıile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılıYapı
Denetim Hakkında Kanun kapsamındaki illerde, yapıdenetim kuruluşlarıile beraber belediye sınırlarıve mücavir
alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırlarıdışında il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip diğer
idarelerce yapılır.
(2) Binanın ısıyalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inşaatın taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı
safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel
idarelerine rapor verir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 –(1) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Binalarda IsıYalıtım
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yapım işi ihalesi ilan edilmişolan kamu binalarıve yapıruhsatıalınmışözel binalar
GEÇİCİMADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriştarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmişolan
kamu binalarıve yapıruhsatıalınmışözel binalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 20 –(1) Bu Yönetmelik 1/11/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanıyürütür.
Resmî Gazete Sayı: 27019
YÖNETMELİK
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısıkayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esaslarıdüzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılıBüyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.
(3) Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasızorunlu değildir.
(4) 180 sayılıBayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlüdürler.
Dayanak
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılıBayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİBÖLÜM
Projelendirme Genel Esasları
Isı bölgeleri
MADDE 3 –(1) Türkiyede binalarda ısıyalıtımıuygulamalarıbakımından oluşturulan dört bölgede yer alan il ve ilçeler EK 1-A’da listede ve EK1-B’de harita üzerinde gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı olduklarıilçe değerlerini esas alır.
(2) Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bu binalarda yapılacak olan ısıyalıtımıprojesinde, EK-2/C’de yer alantabloda tavsiye edilen “U” değerlerinden, ikinci bölge için olan “U” değerleri geçerli olur.
Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı
MADDE 4 –(1) Binalar, ısıkayıplarıbakımından çevre şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yalıtılır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşamaz.
İç sıcaklık değerleri
MADDE 5 –(1) Farklıamaçlarla kullanılan binalar için TS 825 hesaplamalarında kullanılacak aylık ortalama iç sıcaklık değerleri [0i (°C)], aşağıdaki tablodan alınır.
isi-yalitim-yonetmeligi

Isı geçirgenlik katsayıları
MADDE 6 –(1) Isıyalıtımıhesabıyapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve/veya taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak “U” değerlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden büyük olmamasıtercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaçının, EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden % 25 daha büyük olmasıdurumunda, binanın ısıbalansının korunmasıamacıyla, diğer “U” değerlerinden bir ya da birkaçıiçin seçilecek olan değerler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerin % 25’inden daha küçük olamaz. Ancak bu durumda yapılacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının, EK-2/A ve B’de verilen (Q’) Sınırlandırılan Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacından küçük olduğu (Q’>Q) gösterilmelidir.
Proje zorunluluğu
MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan “ısıyalıtımıprojesi” imar mevzuatıgereğince yapıruhsatıverilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce
istenir.
Özel durumlar
MADDE 8 –(1) Belediye sınırlarıve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda, ısıyalıtımıyapılacaksa, TS 825’de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın ısıyalıtımıprojesi hazırlanmalıdır. Bunun dışındaki özel durumlar için dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.
a) Belediye hudutlarıve mücavir alan sınırlarıdışında, köy nüfusuna kayıtlıve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanlarıcivarında ve mezralarda 2 kat’a kadar olan ve toplam döşeme alanı100 m2’den küçük (dışhavaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzerleri hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda;
1) Yapıbileşenlerinin, ısıgeçirgenlik katsayılarının (U) EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerine eşit veya daha küçük olması,
2) Toplam pencere alanının, ısıkaybeden dışduvar alanının %12’sine eşit veya daha küçük olması şartlarınısağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi halinde, 7’nci maddede belirtilen “IsıYalıtımıProjesi” yapılması şartıaranmaz. Bu durumda, yukarıdaki şartların sağlandığınıgösteren bir “Isı YalıtımıRaporu” düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi bir “U” değerinin EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerinden daha büyük olmasıhalinde, bu binalar için ısıyalıtımıprojesi hazırlanır.
b) Binanın ısıkaybeden düşey dışyüzeyleri toplam alanının % 60’ıve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda, pencere sisteminin ısıgeçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K veya bundan daha düşük değerde tasarımlanmasıve diğer ısıkaybeden bölümlerinin ısıgeçirgenlik katsayılarının EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerinden % 25 daha küçük olmasının sağlanmasıhalinde, bu binalar standarda uygun kabul edilir. Bu tür cam yüzeyi fazla olan binalar için ısıyalıtımıprojesi ve hesaplamalar aynen yapılmalıve bu hesaplamalar içerisinde, yukarıdaki belirtilen şartların yerine getirildiği ayrıca gösterilmelidir. Bununla birlikte, yaz aylarındaki istenmeyen güneşenerjisi kazançlarıda tasarım sırasında dikkate alınır.
c) Çok katlıolarak inşa edilecek ve bağımsız veya merkezi sistemle ısıtılacak olan binalardaki bağımsız bölümlerin ara döşemeleri ile komşu duvarları; ısıtılmayan iç hacimlere bitişik taban ve duvar gibi düşünülerek, Isı geçirgenlik direnci en az R=0,8 m2K/ W olacak şekilde hesaplanır ve yalıtılır. Bu hesaplama, binanın iç ısıalışverişi kapsamında değerlendirileceğinden ısıtma enerjisi ihtiyacı(Q) hesaplamalarında dikkate alınmaz.
ç) Merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcak akışkanıileten ana dağıtım (tesisat) borularıve kolonlar, ekonomik yalıtım kalınlığıhesaplanarak uygun şekilde yalıtılır.
d) Kolon kalınlıklarının hesaplanmasında kolonun bağlıbulunduğu kirişile birleştiği yerdeki betonarme kiriş kalınlığıaynızamanda kolon kalınlığıolarak alınır ve kolon kalınlığının kirişkalınlığından daha fazla olması dikkate alınmaz.
e) Dışyüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılır. Dolgu duvarlar ise, hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır. Projede bulunmasıistenilen belgeler
MADDE 9 – (1) Isıyalıtımıprojesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.
a) Isıkayıpları, ısıkazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825’de verilen “Binanın Özgül IsıKaybı” ve “Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı” çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), EK 2-B’deki sınırlandırılan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı(Q’) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük
olmadığı gösterilir.
b) Konutlar dışında farklıamaçlarla kullanılan binalar için yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklıbölümler arasındaki sıcaklık farkı4°K’den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıhesabı yapılacak ise, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilir, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilir.
c) Binanın ısıkaybeden yüzeylerindeki dışduvar, tavan, taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışıve kalınlıkları, duvar, tavan, taban/döşeme elemanlarının alanlarıve “U” değerleri belirtilir.
ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrıayrıpencere alanlarıve “U” değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı(nh) belirtilir.
d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim yerlerine ait mimari proje kesit detayları verilmelidir.
e) Havalandırma tipi ve mekanik havalandırma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçlarıgösterilmelidir.
f) Isıyalıtımıprojesinde, binanın ısıkaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK F’de belirtilen şekilde tahkik edilir.
g) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki yapılacak olan esaslıtamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısıgeçirgenlik katsayılarının EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek “U” değerlerine eşit ya da bu değerlerden daha küçük değerde olmasısağlanmalıdır.
ğ) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullanılmasısırasında gerekli olan bilgiler, (yoğuşma hesabıda dâhil olmak üzere) TS 825 standardından (EK A – EK J) temin edilir.
h) Bitişik nizam olarak (sıra evler, ikiz evler) projelendirilmişolan binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı(Q) hesabı yapılırken, komşu bina ile bitişik duvar olan bölümleri de dışduvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.
ı) Bu maddede belirtilmeyen diğer hususlar hakkında TS 825 Mayıs 2008’e uyulur.
Isı yalıtımı detayları
MADDE 10 – (1) Mimari proje düzenlenirken, ısıyalıtımıdetaylarının hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla ısıyalıtımıdetaylarıEK 4’te verilmiştir.
(2) Yapılacak hesaplar sonunda bulunacak yapımalzemesi kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilir.
(3) Yapıve yalıtım malzemelerinin temasında (detayda) farklı”U” değerlerinden kaynaklanan ısıköprülerinin meydana gelmemesi için, yalıtım sırasında gereken tedbirler alınır.
(4) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.
Mimari uygulama projesi
MADDE 11 –(1) Mimari uygulama projesi; sistem detaylarını, nokta detaylarınıve çatı-duvar, duvar-pencere ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarınıihtiva etmelidir. Isıyalıtımıprojesi, mimari uygulama projesindeki detaylarda belirtilen malzemeler ve kalınlıklarına (yalıtım malzemesi hariç) göre hazırlanmalıdır.
Isıihtiyacı kimlik belgesi
MADDE 12 –(1) EK 3’te örneği verilen “Isı İhtiyacıKimlik Belgesi”, yetkili ısıyalıtımıprojecisi ve uygulamayıyapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve Belediye veya Valilik tarafından onaylandıktan sonra yapıkullanma izin belgesine eklenmelidir. Bu belge, bina yöneticisinin dosyasında bulundurulur ve bir kopyasıda bina girişine asılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esasları
Kazan daireleri
MADDE 13 –(1) Kazan dairesi yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Kazan dairelerinin boyutları, yakıt cinsine göre belirlenir.
b) Kazan daireleri, bir adet bina içine ve bir adet direkt bina dışına açılan, olmak üzere iki adet kapısıolacak şekilde düzenlenmelidir.
c) Kazan dairesinin kapılarıyanmaz malzemeden yapılır ve doğrudan merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku, sızıntıve yangın halinde, dumanın bina içine girmesini engellemek üzere arada küçük bir girişodasıyapılır ve bu odanın kapılarısızdırmaz özellikte olur ve alta eşik konulmalıdır.
ç) Kazanların önü ve arkasıile sağve sol yanında, her türlü bakım onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunur.
d) Kazan dairesinde, yakıt türüne göre gereken temiz havayıtemin etmek ve egzoz havasınıatmak üzere uygun havalandırma sağlanır.
e) Kazan dairesinin dışduvarının olmasıveya ısımerkezinin ayrıbir binada bulunmasıhalinde, doğal havalandırmanın sağlanabilmesi için kazan dairesi taban alanının en az 1/12’si kadar dışduvarlara pencere konulur.
f) Temiz hava girişmenfezi zemin düzeyinde ve Egzoz (pis hava atma) bacasıağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanır.
g) Katıve sıvıyakıt kullanılan tesiste taze hava girişmenfezi kesiti, duman bacasıkesitinin % 50’sinden az olmamak üzere 50 kW (43000 kcal/h)’a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunur. Egzoz bacasıkesiti ise duman bacasıkesitinin % 25’i kadar olmalıdır.
ğ) Gaz yakıtlıkazanlarda temiz hava girişmenfezi, duman bacasıve egzoz bacasıkesitleri gaz firmalarıve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenir. Kazan dairelerinde doğal havalandırma yapılamayan hallerde cebri havalandırma uygulanır. Bu durumda;
1) Sıvıyakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her kW’ıiçin 0,5 m3/h olmalı.
2) Cebri havalandırmalısıvıyakıtlıkazan dairelerinde; Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1 olmalıve fanın brülör ile aynıanda birlikte çalışmasısağlanmalıdır.
3) Katıyakıt kullanılan teshin merkezlerinde mutlaka doğal havalandırma yapılır.
4) Gaz yakıtlıkazan dairelerinde havalandırma seçimi, gaz firmalarıile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılır. Sadece emişveya egzoz yapılan yarıcebri havalandırmalıkazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür sistemler uygulanmaz.
h) Kazan dairesinde farklıyakıtlıkazanlar var ise, en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınır.
ı) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşıtedbir olarak havalandırma panjurlarınıotomatik kapayan donanım yapılır.
i) Kazan dairesi yüksekliği TS 2192′ ye göre hesaplanır.
j) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmalarısağlanır.
k) Sıvıveya gaz yakıt kullanılan kazan olmasıdurumunda, gerekli tedbirleri almak koşuluyla, kazan daireleri çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;
1) Statik hesaplarda kazandairesi etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m2)
2) Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli ses yalıtımı uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.
3) Kazan dairesinden çıkışiçin uygun merdiven yapılmalıdır. Kapıve pencereler kaçışyönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
4) Yakıt boru hattı, doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalıveya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.
5) Havalandırma ve diğer hususlardaki kriterler, bodrum katındaki kazan daireleri ile aynıolmalıdır.
Bacalar
MADDE 14 –(1) Bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Her kazan için standardına uygun ayrıbir baca yapılır. Ancak, gaz yakıtlıkazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.
b) Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılmaz.
c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılmasıhalinde, soğumamasıiçin gerekli ısıyalıtımıve dışkorumasıyapılmalıdır.
ç) Katıve sıvıyakıtlıkazanlarda bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateştuğlasıile, gaz yakıtlıkazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklımalzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalıve baca topraklamasıyapılmalıdır.
d) Bacaların en altında bir temizleme kapağıbulunmalıdır.
e) Gaz yakıtlıkazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılır.
f) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilir; bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine şapka yapılır.
g) Bacalar, mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin verilmelidir.
ğ) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılır ve izole edilir. Gaz yakıtlıkazanlarda paslanmaz çelik tercih edilir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4’ünden daha fazla olmaz; kanal ana bacaya direkt ve % 5’lik yükselen eğimle bağlanır, 2 adet 45°’lik dirsekten fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullanılamaz.
h) Baca ve duman kanallarında uygun yalıtım malzemeleri kullanılır.
ı) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşımasıiçin gerekli tedbirler alınır.
i) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmasıgerekir.
Radyatörler
MADDE 15 –(1) Dışduvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcılevha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulur.

Otomatik kontrol
MADDE 16 –(1) Yakıt tasarrufu için sıvıve gaz yakıtlıkazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre, ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi tesis edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yapıve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu
MADDE 17 –(1) Yapıve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK – E’de verilmiş olup, Isıyalıtımıprojesi burada verilen değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapıve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan YapıMalzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, yapıve yalıtım malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanıveya belgesi olması zorunludur.
(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 EK-E’deki değerlerden daha küçük olmasıve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, bu tür malzemelerin değerleri için aynıhesap yöntemi kullanılır. Bu tür malzemelerin, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca bu amaç için özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluştarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu belgelendirme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 EK-E ’deki değerler alınır. Bu kuruluşun çalışma usul ve esaslarıBayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenir.
Isı yalıtımı denetimi
MADDE 18 –(1) İnşaatın her safhasında ısıyalıtımıile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamındaki illerde, yapıdenetim kuruluşlarıile beraber belediye sınırlarıve mücavir alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırlarıdışında il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip diğer
idarelerce yapılır.
(2) Binanın ısıyalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inşaatın taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel idarelerine rapor verir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 –(1) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yapım işi ihalesi ilan edilmişolan kamu binalarıve yapıruhsatıalınmışözel binalar
GEÇİCİMADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriştarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmişolan kamu binalarıve yapıruhsatıalınmışözel binalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 20 –(1) Bu Yönetmelik 1/11/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanıyürütür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Muhendisiz.Net web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.